sabato 22 ottobre 2016

Augurjos a Zoseppe e Aldo

Pache e Amore cherjo augurare
a s'unione ostra, Aldo e Zoseppe,
e bonu camminu semper impare
gosos metas e galanias a bizzeffe

S'Isteddu Bonu iscraret su viazzu
de s'istoria ostra in custu mundu
e bos diat sa forza e su corazzu
e razzos de fortuna tottu intundu

Passedas tota vita in bonumore
bos facan in armonia imbezzare
sos intimos carignos de s'Amore

Perenne atzesu senza difettu
nessun'abba lu potat istutare
duret s'ocu gososu de s'affettu