mercoledì 15 agosto 2018

Mesaustu

Augurjos a tottus de Mesaustu
bos mando chin affettu dae mare
su tempus non est cussu zustu
e su sole no nos cheret caentare 

Sas nues nieddas lu tenen accuatu
pro no iscrarire in custa die 'e tristura
su malefattu de s'omine distrattu
chenza rispettu de sa vita e sa natura
 
Su chelu ghettat abba e bat traschia
lampos e tronos fachen assustu
nos diet sarvamentu s'Assunta Maria
chent'annos menzus e bonu Mesaustu