giovedì 26 luglio 2018

A Gian Matteo Diplomatu

Custu primu passu ch'est cumpritu
Sicchi gai, za est bonu su camminu
As bene iniziatu e ti ses diplomatu
commo sa laurea tenes in destinu

Mantene semper frimma s'intenzione
de dare nutrimentu a s'intellettu
chin s'arta Cultura e s' Istruzione
caminande in zusta via adderettu

su coro bonu e libera sa mente
mantene comente tenes commo
non ti mischies chin sa mala zente
e juche sa gloria in custa dommo

In tottue, dai tottus t'intendan vantare
babbu e mamma chi ghettande suore
an travallatu pro ti acher diventare
unu zovanu bellu chi si achet onore.